جلسه مشترک بخشدارمحترم با سرپرست شهرداری واعضای محترم شورای شهر

شکیل جلسه ای در دفتر شهرداری با حضور بخشدارمحترم جناب مهندس باغستانی وهمکاران ایشان ، رئیس شورای بخش ، سرپرست شهرداری ورئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر دارخوین در خصوص مسایل ومشکلات شهری که پیرامون جلسه فوق شهرداری دارخوین کلیه تجهیزات ورزشی از جمله لباس و ...... وهمچنین بخشدارمحترم هزینه های تغذیه تیم فوتبال را برای شرکت در مسابقات برعهده گرفت .