تشکیل جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری دارخوین

در تاریخ 93/3/18 راس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون آقایان صالح اچرش شهردار،حاتم مهدی فرنماینده شورا ، عبدالنبی دغاغله ذیحساب شهرداری ، امین خنجری مسئول دفتر فنی شهرداری ، امید صبری پور مسئول حراست شهرداری در محل شهرداری برگزار گردید. که از دریافت 3 پاکت بنام شرکت های فنی مهندسی تلاش کوشش دنا،شرکت عمران نیا کیان ،شرکت پیروز صنعت داود ، اعضای کمیسیون اقدام به بازگشایی پاکت ها و بررسی دقیق اسناد و مدارک شرکت کنندگان مناقصه نمود.که شرکت فنی مهندسی تلاش کوشش دنا در مناقصه عمومی مذکور بعنوان برنده اعلام و صورتجلسه تنظیم و امضاء گردید.

1393/3/31


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :