ابلاغ انتصاب ریاست ستاد صیانت شهرداری دارخوین

به موجب ابلاغ شماره 4447/3/4753 93/6/9مورخه  از سوی فرماندار محترم و ریاست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان شادگان آقای صالح اچرش شهردار دارخوین بعنوان ریاست ستاد صیانت شهرداری منصوب گردید.

همچنین  به موجب ابلاغ شماره4447/3/4754 مورخه 93/6/9از سوی فرماندار محترم شهرستان شادگان شهردار دارخوین بعنوان عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق  شهروندی شهرستان منصوب شدند.

1393/6/22


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :