انتخاب شهرداری دارخوین جز شهرداریهای برتر استان

با عنایت به اینکه شهرداری دارخوین در حوزه فن آوری اطلاعات و همچنین نسبت به موقع اطلاعات آماری در سامانه فن آوری شهرداریها توسط مسئولین مربوطه جز شهرداری های برتر استان خوزستان معرفی و مراتب تقدیر و تشکر طی نامه شماره 44/42/48596 مورخه 93/10/22 مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استان خوزستان اعلام گردد.

جا دارد از زحمات و تلاشهای آقای فاضل حسینی پور مسئول فن آوری و اطلاعات شهرداری دارخوین تقدیر و تشکر می گردد. 

1393/10/30


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :