خوب اعلام شدن عملکرد واحد فن آوری اطلاعات

با عنایت به نامه شماره 36832/42/44 مورخه 28/10/94 اداره کل محترم امور شهری و شورای های استانداری خوزستان از زحمات و تلاشهای شهرداری و مسئول واحد فن آوری اطلاعات شهرداری دارخوین که براساس ارزیابی انجام شده در شش ماهه دوم سال گذشته و شش ماهه اول سال جاری امتیاز شهرداری از 1300 امتیاز 1300 امتیاز کسب گردید.

تقدیر و تشکر گردید و درخواست اعطای اضافه کاری بعنوان پاداش ماهیانه به روابط فن آوری اطلاعات این شهرداری گردید.
1394/11/10


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :