انتخاب رئیس شورای شهر دارخوین

روز چهارشنبه 95/6/10  با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و نماینده محترم فرمانداری  جناب آقای حریفی انتخابات هئیت رئیسه شورای شهر دارخوین در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار و افراد ذیل بعنوان هئیت رئیسه انتخاب شدند.

آقای یعقوب البوبالدی با حداکثریت آرا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر انتخاب شدند آقای حاتم مهدی فر با حداکثریت آرا بعنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر دارخوین انتخاب شدند و آقای حسین بالدی با حداکثر آرا بعنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر دارخوین انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که آقای محسن البوبالدی بعلت بیماری و بستری بودن در بیمارستان  قادر به حضور در جلسه نبودند.

1395/6/20


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :