روز شنبه مورخه 95/11/16 دومین جلسه کمیته مدیریت وفضاسازی ستاد دهه فجر شهر دارخوین با حضور اعضای کمیته ومسئولین شهر وتعدادی از مدیران مدارس در محل شهرداری بامدیریت شهردار دارخوین تشکیل وپس از بررسی وتبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی وتصویب قرار گرفت .

1)ساعت شروع راهپیمایی 9 صبح روز 22بهمن 

2)محل تجمع روبروی حوزه بسیج شهر دارخوین 

3)مسیر از بسیج تا شهدای گمنام 

4)تامین سیستمهای صوتی برعهده شهرداری است .

5)تامین خودرو درمسیر راهپیمایی وقبل از راهپیمایی برعهده ایفاد می باشد .

6)فیلمبرداری بر عهده شرکت آبرسانی دارخوین (آبجنوب شرق)وارسال فیلم به صداوسیما توسط شهرداری انجام می گردد .

7)سخنران مراسم بر آقای شاهرخی سپاه تعیین وهماهنگی گردد .

8)شعار گویان مراسم آقای خبازی - جاسمی - نعامی معرفی واز آنها دعوت بعمل می آید .

9)آماده سازی جایگاه مراسم توسط شهرداری صورت گیرد .

1395/12/7


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :