`پیگیریهای شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر دارخوین

روز سه شنبه مورخه 96/1/29 آقای صالح اچرش شهردار دارخوین در معیت آقای یعقوب البوبالدی رئیس شورای اسلامی باحضور درسازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور ودیدار وجلسه با آقای مهندس معانی معاونت مالی وپشتیبانی سازمان مسایل ومشکلات عمده شهر وشهرداری را مطرح وپیگیری نمودند وآقای مهندس معانی با توجه به شناختی که از محرومیت دارخوین دارند قول مساعد را در خصوص تامین یکدستگاه آتشنشانی مجهز - تامین اعتبار لازم جهت ساختمان اداری ( آتشنشانی ) تامین اعتبار لازم جهت یادمان شهدا مشروط به تائید استانداری خوزستان - پیگیری لازم در خصوص رفع مشکل کارکنان شرکتی وتبدیل وضعیت آنها - تامین قیر مورد نیاز شهرداری وسایر موارد دیگر را به شهردار ورئیس شورا دادند .

جا دارد از لطف ومرحمت وعنایت آقای مهندس معانی که به شهر محروم دارخوین توجه خاصی دارند تقدیر وتشکر گردد .

1396/2/6


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :