جلسه تحویل درمانگاه

پیرو دعوت مشاورمدیر کل حوزه استانداری از فرماندار شادگان - شهردار دارخوین مدیر عامل نفت وگاز اروندان - مدیرکل ورزش وجوانان استان - مدیریت علوم پزشکی آبادان مبنی برحضور درجلسه ای با دستور کار واگذاری درمانگاه دارخوین وسالن های ورزشی در روز یکشنبه مورخ96/2/17 در محل سالن حوزه استانداری به ریاست آقای مهندس نیازی تشکیل وپس از بحث وتبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

1) مقررگردید که شرکت نفت وگاز اروندان نسبت به احداث دو واحد مسکونی جهت استقرار و سکونت اطباء در محوطه درمانگاه احداث وبنا به تحویل دانشگاه علوم پزشکی آبادان نماید تا در درمانگاه راه اندازی وفعال شود .

2) مقررگردید که شرکت نفت وگز اروندان نسبت به ترمیم وبازسازی ورفع نواقص سالن های ورزشی اقدام نسبت به تسویه حساب آب -برق - گاز - عوارض شهرداری - حقوق ومزایای پرسنل موجود واداره کل ورزش وجوانان پس از رفع وتسویه حساب نسبت به تحویل اقدام نماید .

3) مقرر گردید که سالن های ورزشی پس از تحویل به اداره کل ورزش وجوانان پس از تحویل به اداره کل ورزش وجوانان پس از طی فرایند قانونی جهت حفظ ونگهداری وبهره برداری مناسب تحویل گردانی گردد .

1396/2/20


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :