صورتجلسه

شهرداری دارخوین درنظردارد باستناد نامه شماره 44/42/4433 مورخ 96/2/6 اداره کل امور شهری وشوراهای استانداری خوزستان واعتبار تعین شده از محل اعتبارات بند و ،وتبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور طی سفر مورخ 96/1/23 وزیرمحترم کشور به همراه معاون عمران توسعه امور شهری وروستایی وزارت کشور از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری پروژه احداث مسیر جاده دسترسی کوی علی ابن الحسین (ع) وخیابانهای فرعی را به شرکتها وپیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

پروژه خاکریزی وروسازی وآسفالت مسیر جاده دسترسی کوی علی ابن الحسین (ع) وخیابانهای فرعی شهر دارخوین 

مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 96/2/20 وتا پایان وقت اداری 96/3/6 

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز 96/2/7

1396/2/23


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :