جلسه

روز دوشنبه مورخ 96/7/10 تشکیل جلسه ای با حضور مهندس فرجی وجناب مهندس دریس از اداره منابع طبیعی شهرستان آبادان وبا حضور رئیس شورا ی شهر آقای یونس شاوردی واعضای محترم شورای شهر ، سرکار خانم رجبی ، آقای کمال حسنیان ، آقای کریم خسرجی وهمچنین باحضور سرپرست محترم شهرداری جناب آقای صبری پور در خصوص معضلات تملک اراضی در دفتر شهرداری برگزار گردید .
1396/7/11


ارسال نظر

نام و نام خانوادگی :
 
نظر :