اهداف و وظایف

اهداف كلان

  • بهبود عبور و مرور و تقویت حمل و نقل عمومی
  • ارائه خدمات شهری و تامین رفاه، امنیت و سلامت شهروندان
  • توسعه و ارتقاء كیفیت خدمات شهری
  • حفظ و ارتقا كیفیت محیط زیست شهری
  • ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، طراحی مهندسی فرهنگی شهر و تقویت مشاركت شهروندان
  • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهر الكترونیك
  • توانمندسازی سكونتگاه های غیر رسمی و نوسازی و بهسازی بافت ها فرسوده
  • همساز نمودن شهرسازی و معماری بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی شهر در جهت ارائه مدل هویت شهری
  • شناسائی، امكان سنجی و ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت كارآمد منابع مالی و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوص
چشم انداز
دارخوین شهری پاک، امن،صنعتی ، توریستی با رفاه اجتماعی بر مبنای هم افزایی فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و با رشد مستمر در میان شهرهای جنوبی.

رسالت شهرداری دارخوین
شهرداری دارخوین نهادی عمومی، غیر دولتی و متعلق به مردم، که رسالت آن تأمین رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی با همکاری شورای اسلامی شهر و ارتقای سلامت روحی - روانی شهروندان است و به دنبال توسعه محیطها و فضاهای تفریحی- رفاهی، بهبود وضعیت شهروندان از بعد تحقق آرمان های عدالت محوری چشم انداز 20 ساله نظام، ایجاد فرصت های شغلی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و همچنین ایجاد جوی انتقاد پذیر برای استفاده از نظرات و پیشنهادات شهروندان در راستای مشارکت شهروندی با تکیه بر مهارت و توانایی های مدیران و کارکنان خود است.